FK Jyrki Lehtinen

Maanomistus ja maankäytön muutos - perus- ja soveltavaa tutkimusta suomalaisilla kohdealueilla

Tietoa maankäytön ja rakennetun ympäristön muutoksesta tarvitsevat useat eri tieteenalat.  Paitsi teknisesti, käytettävät aineistot on tällöin sovitettava yhteen myös käsitteellisesti ja sisällöllisesti ja pyrittävä pitämään tutkimuksen tulokset avoimina eri alojen tarkasteluille. 

Maaseutualueiden historiallisen kulttuurimaantieteen kannalta korostuu tällöin Suomessa tarjolla olevan historiallisen lähdekokonaisuuden sisällön humanistinen analyysi ja hallinta sekä aineiston tarjoamien sisällöllisten ja teknisten mahdollisuuksien yhdistäminen eri alojen käsitteelliseen ja sisällölliseen tutkimukseen ko. tutkimuksen tulokset huomioon ottavalla tavalla. 

Tällöin on tärkeää ensinnä teknisesti tarkoituksenmukaisten ja tulevalle tekniselle kehitykselle avointen aineiston teknisen käsittelyn rutiininomaisten menetelmien kehittäminen joko suurissa pitkän tähtäyksen hankkeissa tai kunkin hetkistä standarditekniikkaa hyödyntävissä nopeissa rutiinihankkeissa. Lisäksi on tarpeen aineiston sisällön rutiininomaisen jäsentämisen kehittäminen standardinomaisiksi tutkimusmenettelyiksi eri yleistysasteilla. 

Huomioonotettavia seikkoja tällöin ovat käytössä oleva lähdekokonaisuus kussakin osassa Suomea, lähteiden syntytapa ja -yhteys sekä näistä muodostuva lähdekokonaisuuden rakenne. Sen perusteella voidaan tutkimustavaksi valita joko sekundaarilähteisiin perustuva ekstensiivitutkimus tai primäärilähteisiin perustuva intensiivitutkimus. 

Omat tapaustutkimukseni Somerolla, Pukkilassa, Sonkajärvellä ja Jokioisilla ovat keskittyneet maankäytön muutokseen ja siinä erityisesti maanomistuksen ja maankäytön muutosten suhteeseen. Näistä esitän esimerkkejä sekä sisällöstä että aineiston teknisestä ja menetelmällisestä käsittelystä. 


Takaisin