Jyrki Lehtinen

Henkilötiedot, opinnot, työtehtävät, julkaisut

5.7. 2018  


Henkilötiedot:
Nimi: Jyrki Lehtinen
Syntymäaika 1962
Syntymäpaikka: Somero
Kotipaikka: Turku

Opinnot:
Ylioppilas: Someron lukio 30.5.1981
Varusmiespalvelus: Panssariprikaati 16.6.1983 - 4.5.1984
Luonnontieteiden kandidaatin arvo Helsingin yliopisto, maantieteen koulutusohjelma 14.5.1987
Filosofian kandidaatin tutkinto: Helsingin yliopisto, maantieteen koulutusohjelma 20.5.1994 (oikeuttaa filosofian maisterin arvoon, arvo myönnetty 27.12.2002)
Jatkokoulutusta: Maisemanhoito ja miljöörakentaminen (20 ov). Tampereen teknillisen korkeakoulun jatkokoulutuskeskus, 1.11.1993 - 7.6.1994
Maantieteelliset informaatiojärjestelmät - GIS (15 ov). Turun Yliopiston täydennyskoulutuskeskus ja Turun yliopiston maantieteen laitos, 5.6 - 30.11.1995
Mark, Landskap och Samhälle (5 p.). Stockholms Universitet, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala Universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia, 2.-7.5., 27.-29.9.2002.
Advancing theory and methods in environmental humanities. (5. op) Nordic Network for Interdisciplinary Environmental Studies, Sigtuna 14.-19.10.2011. 
Jatko-opiskelija: Turun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, maisemantutkimus, 2005 -
Luontokartoittajan erikoisammattitutkinnon näyttöihin valmistava koulutus: Länsirannikon koulutus Winnowa, metsäopetus, 11.1. 2016 - 1.12. 2017

Työtehtävät ja toimeksiannot:

Työtehtäviä:

Metsäntutkimuslaitos: Maantutkimusosasto, tutkimusapulainen
5.5. - 30.11.1986
Merenkulkuhallitus: Merikarttaosasto, tilapäinen apulainen
9.5 - 9.9. 1988
Someron kunta: Haja-asutusalueiden osoitejärjestelmän valmistelu 1.6.1990-15.4.1991
Ypäjän kunta: Haja-asutusalueiden osoitejärjestelmän valmistelu  2.5. - 31.8.1991
Oulun Yliopisto: Maantieteen laitos, kulttuurimaantiede, sivutoiminen tuntiopettaja 27.-31.5.1996
Turun maakuntamuseo: Varsinais-Suomen jokivarsien kulttuuriympäristöjen inventointihanke, 
tutkija 1.4. - 31.5.1998
Museovirasto: Rapolan tutkimushanke, 
tutkija 1.2.-30.11.2000
Museovirasto: Tutkimushanke "Development of Geographic Information Model for Processing and Managing Information Related to Landscape History", tutkija 15.1.2001 - 31.7.2002
Orimattilan kansalaisopisto: Luento aiheesta "Vanhat kartat, maanomistus, maisemahistoria" osana luentosarjaa "Pukkilan muinaishistoria" Orimattilan kansalaisopistossa Pukkilassa 25.3.2004.
Turun yliopisto, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos: Päätoiminen tuntiopettaja (ma.), maisematutkimus, 1.1.2005 - 31.12.2006
Porin työväenopisto: Luento aiheesta "Satakunnan ja Porin historiallisia karttoja" Kylä- ja kotiseutuhistorian harrastajien seminaarissa Porin työväenopistossa 6.5.2006
Kokemäen ja Harjavallan kansalaisopistot: Luento aiheesta "Karttojen kautta maiseman historiaan" Emil Cedercreutzin museossa 10.10.2006
Porin työväenopisto: Luento aiheesta "Kylien menneisyys ja maiseman muutos kartta-aineiston pohjalta tarkasteltuna" Luentosarjassa Preiviikinlahden kylät Preiviikin koululla 16.1.2007
Turun maakuntamuseo: Tutkija, Varakum-projekti, 3.9.-12.10. 2007
Lahden ammattikorkeakoulu: Luento aiheesta "Historialliset kartat ja paikkatieto maisemahistoriallisessa inventoinnissa" 4.12. 2009
Lounais-.Suomen ympäristökeskus, Freshabit Life -hanke: Varesjoen sivupurojen Metso-luontotyyppien selvitys, luontokartoittajan erkoisammattitutkinnon näyttöön valmistavan koulutuksen opinnäytetyö 2017-2018

Toimeksiantoja:
Vihdin kunta ja A. & E. Hiidenheimon säätiö 1994-95:  Karttasarjan laatiminen maarekisteritilojen muodostumisesta Vihdissä vuosina 1920-59 
Suomen Ympäristökeskus ja Luonto- ja maisematutkimus Lehtomaa 1997: Kartankäsittelyä tutkimushankkeessa 
Häntälän - Talvisillan laidunittyalueiden maankäyttöhistorian selvitys.
Museovirasto, rakennushistorian osasto 1997: Kartankäsittelyä  hankkeessa Pukkilan Porvoonjokilaakson osayleiskaava-alueen kulttuuriympäristöselvitys.
Museovirasto, rakennushistorian osasto, 1998: Historiallinen karttaselvitys Sonkajärven Jyrkkäkosken Ruukin maisemahistoriasta.
Kiipun kyläyhdistys, Jokioinen, 1998-1999: Historiallinen karttaselvitys Jokioisten Kiipun kylän maisemahisoriasta.
Someron kaupunki, ympäristölautakunta, 1999: Karttaposteri 1999 ja esite 2000 "Someron järvivesien tila" yhdessä Timo Klemelän ja Hans Vogtin kanssa.
Lounais-Suomen ympäristökeskus ja Turun maakuntamuseo 1999: Maisemahistoriallisen inventointiaineiston digitointi Paimionjokilaakson ja Vähäjoen maisemanhoitoyleissuunnitelmaa varten.
Lounais-Suomen ympäristökeskus 2000:  Varsinais-Suomea koskevan Venäläisen topografikartta-aineiston arkistotutkimus ja kuvanluvun järjestäminen hankkeessa Lounais-Suomen ja Viron perinnemaisemat.
Lounais-Suomen ympäristökeskus 2001: Varsinais-Suomea koskevan Venäläisen topografikartta-aineiston kuvanluvun järjestäminen sekä karttojen maankäyttötiedon vektorointi ja visualisointi Laitilan Untamalan - Kodjalan alueelta hankkeessa Pohjoismaiset perinnemaisemat.
Lounais-Suomen ympäristökeskus 2003: Venäläisten topografikarttojen kuvanluvun järjestäminen loppuosasta Varsinais-Suomea ja vielä oikaisemattomien karttojen (106 lehteä) oikaisu. 
Lounais-Suomen ympäristökeskus 2003: 1950-luvun ilmakuvien oikaisu Merikarvian rannikkoalueelta.
Museovirasto, Rakennushistorian osasto 2004: Historiallisten karttojen analyysi alueilta Pernajanlahden ympäristö ja Koskenkyläjokilaakso sekä Pohjois-Sänkimäki - Sänkimäki osana hanketta Valtakunnalisesti arvokkaiden maisema-alueiden seurannan indikaattorit (VAMMI).
Kylmäkosken kunta 2008: Tipurin kaava-alueen maisemahistoriallinen selvitys
Punkalaitumen kunta 2009: Selvitys Punkalaitumen Sarkkilan kylän vanhoista tonteista
Tammelan kunta 2009: Historiallisten karttojen arkistotutkimusta ja kuvanluvun järjestämistä
Varsinais-Suomen ely-keskus 2011: Luontohavaintojen paikkatietokäsittelyä TEHO-hankkeeseen.
Varsinais-Suomen ely-keskus 2012: Liito-orava- ja kiurunkannuskartoitus Rekijokilaakson Natura 2000 -alueella.
Varsinais-Suomen ely-keskus 2013: Täydennys liito-orava- ja kiurunkannuskartoitukseen Rekijokilaakson Natura 2000 -alueella
Varsinais-Suomen ely-keskus 2014: Liito-oravan, harsosammalen ja eräiden Naturan luontotyyppien kartoitus Hyyppärän harjualueen Natura 2000 -alueella.
Someron kaupunki 2014-2015: Luontoarvojen kartoitusta Someron kaupungin Metsä-Mäyrämäen palstan Naturan ulkopuolisilla osilla.
Varsinais-Suomen ely-keskus 2015: Purilanjoen latvat, Halikko, Salo ja Vesanoja, Somerniemi, Somero: lähdetihkupintojen inventointi.
Lönnströmin taidemuseo 2016-2018: Pöytyä, Ortenoja, Päivölä: luontokartoitus, rakennus- ja maisemahistoriallinen selvitys osana Lönnströmin museoiden vuoden 2016 nykytaidehanketta
Loimaan kaupunki 2018: Loimaanportti etelä: kaavan luontoselvitys.
Loimaan kaupunki 2018: Loimaan keskustaajaman etelä- ja länsiosat: selvitys liito-oravan esiintymisestä
Varsinais-Suomen ely-keskus 2018: Uhanalaisen lajin esiintymän luonnonhoidon konsultointi

Apurahoja:
Suomen kulttuurirahasto, Satakunnan rahasto, 2006: Satakunnan alueen historiallisten lehtijakoisten karttojen digitalisoimiseen (Jyrki Lehtinen & työryhmä Sami Louekari, Jenny Kortesniemi ja Anna Tamminen)
Vuojokisäätiö 2006, 2007: Vuojoen kartanon alueen keskeisten maanmittauskarttojen saattamiseen digitaaliseen muotoon ja niiden edelleenkäsittelyyn paikkatietona käytettäväksi
Koneen säätiö 2007: Mietoisten Saaren kartanon maisemahistorialliseen tutkimukseen paikkatietomenetelmiä apuna käyttäen
Suomen kulttuurirahasto, Pirkanmaan rahasto, 2009: Maaseudun kulttuurimaiseman rakentumista käsittelevään väitöskirjatyöhön
Vuojokisäätiö, 2009: Maaseudun kulttuurimaiseman rakentumista käsittelevään väitöskirjatyöhön
Jalmari Finnen säätiö, 2009: Maaseudun kulttuurimaiseman rakentumista käsittelevään väitöskirjatyöhön
Turun yliopistosäätiö 2014: Matka-apuraha konferenssiin Linking biological and cultural diversity in Europe, Firenze, Italia 8.-11.4.2014.

Julkaisuja ja tutkimusesittelyjä:

Opinnäytteitä ja julkaisuja:
 

Lehtinen, Jyrki (1994). Häme, Kanta-Häme ja Lounais-Häme. Näkökulmia maakuntien ja maakunnanosien muodostumiseen. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, maantieteen laitos. VI + 342 s.
Lehtinen, Jyrki (1996a). Karttasarjan laatiminen paikallisen maanomistusjärjestelmän kehityksestä Vihdissä v. 1920-59. Teoksessa: Häyrynen, Maunu & Immonen Olli, toim: Maiseman arvo[s]tus. Kansainvälisen soveltavan estetiikan instituutin raportteja 1, 54-57.
Lehtinen, Jyrki (1996b). Uusien maarekisteritilojen muodostuminen Vihdissä 1920-50-luvuilla ja historialliset lehtijakoiset kartat: esimerkkejä desktop GIS -sovellutuksista. Julkaisussa: Maantieteen päivät Oulussa 11.-12.10.1996. Teemaryhmien abstraktit, 35-36. Oulun Yliopiston Maantieteen laitos, Oulu. 
Lehtinen, Jyrki (1996c). Metsäkylän tilojen muodostuminen - maarekisteriin perustuva historiallinen katsaus. Teoksessa: Vankka, Eero (1996, toim.): Metsäkylän kyläkirja, 21-36. Yliopistopaino, Helsinki.
Lehtinen, Jyrki (1998). Paikkatietojärjestelmien mahdollisuuksista. Julkaisussa: Historiallisen ajan arkeologian menetelmät. Seminaari Tekniikan museossa 23.-24.4.1998. Moniste. Museovirasto, Rakennushistorian osasto. 
Lehtinen, Jyrki (1999a). Historiallisten kartta-aineistojen käsittely paikkatieto-ohjelmissa. Teoksessa: Historiallisen ajan arkeologian menetelmät. Seminaari 1998. Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 20, 22-26.
Lehtinen, Jyrki (1999b). Maanomistus ja maankäytön muutos. Julkaisussa:  Maantieteen päivät. Esitelmäabstraktit. Maantieteen laitos, Turun Yliopisto 12.-13.11.1999. 
Klemelä, T., H. Vogt & J. Lehtinen (2000). Someron järvivesien tila. Esite. Someron kaupunki, Ympäristölautakunta, Somero. (limnologinen asiantuntemus: Hans Vogt & Timo Klemelä; kartat ja ulkoasu: Jyrki Lehtinen)
Lehtinen, Jyrki (2002a). Kiipu ennen ja nyt - miten ympäristö on muuttunut? Teoksessa:  Klemelä, Päivi (toim.): Oottekos käyneet Kiipulla, Kiipun suuressa kylässä?, 15-27. Kiipun kyläyhdistys, kylähistoriapiiri, Saarijärvi.
Lehtinen, Jyrki (2002b). Kylät ja maisema: historiallista maantiedettä GIS-ympäristössä, esimerkkinä Valkeakosken Rapola ja Sääksmen Kirkonpuoli. Julkaisussa: Maantiede, maisema ja ympäristö: tutkimuksen ja opetuksen haasteet. Maantieteen päivät Oulussa, 18.-19.10.2002. Maantieteen päivien ohjelma. Teemaryhmät. Esitelmien tiivistelmät. Nordia tiedonantoja 1/2002, 37.
Lehtinen, Jyrki (2003). Kylät ja maisema - Valkeakosken Rapola ja Sääksmäen Kirkonpuoli historiallisissa kartoissa 1640-1959. Teoksessa: Alanen, Timo & Lehtinen Jyrki: Sääksmäen vanhat paikannimet ja historialliset kartat Valkeakoskella. Rapola-tutkimuksia 5. Museovirasto, Jyväskylä, 77-158.
Lehtinen Jyrki (2006a). Historiallisten karttojen käsittely VAMMI-hankkeessa. Teoksessa: Hietala-Koivu, R., Joutsalmi, S. & Tyrväinen, L. (toim.). Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden muutoksen arvioiminen. Selvitys maiseman seurantaindikaattoreista. Suomen ympäristö 6/2006, s. 114-121. Julkaistu: http://hdl.handle.net/10138/38759
Lehtinen, Jyrki (2006b). Historiallisen paikkatiedon käsittely – innovaatioita ja mahdollisuuksia. Julkaisussa: Kaupunki monitieteisenä tutkimuskohteena. "The City" - a multidiciplinary approach. Maantieteen päivät 2006. Helsingin yliopisto, maantieteen laitos, 27.-28.10.2006.
Lehtinen, Jyrki (2008a). Eräpoluilta valtateille – Noormarkun tiestö keskiajalta 2000-luvulle. Teoksessa: Grahn, Maarit & Anna Sivula (toim.): Noormarkun historiaa. Erämaasta eletyksi paikaksi. Noormarkun kunta, Keuruu, 37-63.
Lehtinen, Jyrki (2008b). Saaren kartanon historialliset kartat ja maiseman historiaa kartoilta tulkittuna. Teoksessa: Nurminen, Hanna (toim.): Saaren kartano Mynämäellä. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki, 198-233.
Lehtinen Jyrki (2008c). Georeferoidut rasterikuvat maisemahistoriallisen inventoinnin apuvälineinä. Julkaisussa: Maantieteen päivät 7.-8.11.2008. Paikallinen globaaliyhteiskunta - Local global society. Abstraktit. Tampereen yliopisto, Yhdyskuntatieteiden laitos.
Lehtinen, Jyrki (2010). Vuojoen kartanolääni Eurajoella. Historiallisia karttoja ja maanomistuksen historiaa. Julkaisussa: Kukkamäki, Raimo. & Falttu Leena. (toim.) Kotiseutumme Eurajoki XXVIII. Eurajaoen kotiseutuyhdistys ja Eurajoen kunnan kulttuuritoimi, Eurajoki, 53-109.
Lehtinen, Jyrki (2011a). Historical maps in the study of shoreline displacement. Julkaisussa: Ikonen, A.T.K. & Lipping, T. (toim.): Proceedings of a seminar on Sea level displacement and bedrock uplift, 10-11 June 2010, Pori, Finland. Working Report 2011-07, Posiva Oy, Eurajoki, s. 101-111. Saatavilla myös: http://www.posiva.fi/files/1525/WR_2011-07_web.pdf
Lehtinen, Jyrki (2011b). Sukupolvet ja maisema: Maanomistus välittäjänä maaseudun kulttuurimaiseman rakentumisessa. Hybris 2/2011. Julkaistu: http://hybrislehti.net/node/63.
Lehtinen, Jyrki (2013): The Local Landownership structure and the cultural landscape: Case studies in Southern Finland. Julkaisussa: Landscape, Environment, Emotion. VIII NIES Seminar. Turku University, Pori, Finland 25-27 September 2013. 
Lehtinen, Jyrki, M. Sihvonen & J. Kumpulainen (2014): Linking the conservation of meadow and forest species in Rekijoki Natura reserve, Southwest Finland. Julkaisussa: Linking Biological and Cultural Diversity in Europe. 1st European Conference for the Implementation of the UNESCO-SCBD Joint Programme on Biological and Cultural Diversity. 8-11 April 2014, Istituto degli Innocenti and Palazzo Budini, Piazza Santissima Anunziata, Florence, Italy. Abstract book, s. 82. Laboratory for Landscape and Cultural Heritage, Department of Agricultural Food and Forestry Systems (GESAAF), University of Florence, Florence. http://www.iufro.org/download/file/10655/5477/90300-florence14-abstracts_pdf/ 
Pitkänen, Timo, J. Lehtinen & N. Käyhkö (2014). Semi-natural grasslands: history matters, but to what extent? Julkaisussa: PECSRL 2014 Organizing Committee (toim.): Unraveling the logics of landscape. PECSRL 2014. 26th session of the Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape 8–12 September 2014 in Gothenburg and Mariestad, Sweden, s. 192. Gothenburg, Universitys of Gothenburg. http://www.globalstudies.gu.se/digitalAssets/1493/1493318_pecsrl-tryck6.pdf 
Pitkänen, Timo P., J. Kumpulainen, J. Lehtinen, M. Sihvonen & N. Käyhkö (2015). Landscape history improves detection of marginal habitats on semi-natural grasslands. Science of The Total Environment 539, 1 January 2016, s. 359–369. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969715306641 
 
Karttoja julkaisuissa:
Ketola, Eino (1996). Vihdin historia 1918-1965. Maanjaon aika. Ensimmäinen osa, 1918-1939. Gummerus, Jyväskylä.
Ketola, Eino (1997). Vihdin historia 1918-1965. Maanjaon aika. Toinen osa, 1939-1965. Gummerus, Jyväskylä.
Kontula, Tytti, Leena Lehtomaa & Juha Pykälä (2000): Someron Rekijokilaakson maankäytön historia, kasvillisuus ja kasvisto. Suomen Ympäristö 306.
Hietala-Koivu, R., Joutsalmi, S. & Tyrväinen, L., toim.(2006). Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden muutoksen arvioiminen. Selvitys maiseman seurantaindikaattoreista. Suomen ympäristö 6/2006. 132 s. Julkaistu: http://hdl.handle.net/10138/38759.
Sivula, Anna, Anni Ruohomäki & Riina Haanpää (toim.): Kuunarin kryssi. Merikarvialaisten historiaa 1860-luvulta 2000-luvulle. Merikarvia: Merikarvian kunta, 2017.

Karttoja muiden edelleen muokkaamina julkaisuissa:
Salonen, Paula (1999). Maisema historian kertojana - menneisyyden maisemat Jyrkän matkailun vetovoimana. Tutkimusraportti 9:1. Ylä-Savon instituutti, Sonkajärvi.
Peltonen, Karim (1999). Pukkilan kulttuuriympäristöselvitys. Museovirasto, Rakennushistorian osasto. 35 s.
Lehtonen, Kaarin (2000). Varsinais-Suomen jokivarsialueiden inventointiprojekti 1997-1999. Rakennettu kulttuuriympäristö ja arvot. Turun maakuntamuseon monisteita 15. 
Ikonen, Iiro, Mia Laakso & Antti Lammi (2000).Paimionjokilaakson ja Vähäjoen maisemanhoidon yleissuunnitelma. Alueelliset ympäristöjulkaisut 163. Lounais-Suomen ympäristökeskus, Turku. 73 s.

Esitelmiä ja postereita:
Kansainvälinen soveltavan estetiikan instituutti, Maiseman arvo[s]tus -seminaari, Lahti, Mukkula 1.-2.9.1995. Esitelmä aiheesta: "Karttasarjan laatiminen paikallisen maanomistusjärjestelmän kehityksestä Vihdissä v. 1920-59". 
GIS-paikkatietopäivä, Maatalouden tutkimuskeskus, Jokioinen 8.5.1996. Posteriesitys "Uusien maarekisteritilojen muodostuminen Vihdissä v. 1920-59".
Maantieteen päivät 1996, Oulun yliopisto, maantieteen laitos 11.-12.10 1996. Työryhmäesitys "Uusien maarekisteritilojen muodostuminen Vihdissä 1920-50-luvuilla ja historialliset lehtijakoiset kartat: esimerkkejä desktop GIS -sovellutuksista". 
Lehtomaa, Leena & Jyrki Lehtinen: Posteriesitys: "Häntälän Talvisillan laidunniittyalueiden maan­käyttö­historian selvitys". Seminaari "Maaseudun jokiympäristöt -varrella vir­ran" 14.-15.8.1997, Maatalouden tutkimuskeskus, Jokioinen. 
Museovirasto, rakennushistorian osasto. Seminaari: Historiallisen ajan arkeologian menetelmät. Helsinki, Tekniikan museo, 23.-24.4.1998. Luento aiheesta: Paikkatietojärjestelmien mahdollisuuksista. 
Klemelä, Timo, Hans Vogt & Jyrki Lehtinen (1999). Posteriesitys: "Someron järvi­vesien tila." Valtakunnallinen jokiseminaari, Lieto, Vanhalinna, 2.9.1999.
Maantieteen päivät 12.-13.11.1999. Maantieteen laitos, Turun Yliopisto. Työryhmäesitys aiheesta "Maanomistus ja maankäytön muutos." 
Maantieteen päivät 18.-19.10.2002, Maantieteen laitos, Oulun yliopisto. Työryhmäesitys aiheesta: Kylät ja maisema: historiallista maantiedettä GIS-ympäristössä. Esimerkkinä Valkeakosken Rapola ja Sääksmen Kirkonpuoli.
Orimattilan kansalaisopisto, Pukkila 25.3.2004. Luento aiheesta: "Vanhat kartat, maanomistus, maisemahistoria." osana luentosarjaa "Pukkilan muinaishistoria".
Porin työväenopisto, Pori 6.5.2006. Luento aiheesta "Satakunnan ja Porin historiallisia karttoja" Kylä- ja kotiseutuhistorian harrastajien seminaarissa Porin työväenopistossa 6.5.2006.
Kokemäen ja Harjavallan kansalaisopistot, Emil Cedercreutzin museo, Harjavalta 10.10.2006. Luento aiheesta "Karttojen kautta maiseman historiaan" osana Karhuseudun suistomaat -projektin luentosarjaa.
Maantieteen päivät 27.-28.10 2006, Maantieteen laitos, Helsingin yliopisto. Työryhmäesitys aiheesta: "Historiallisen paikkatiedon käsittely – innovaatioita ja mahdollisuuksia".
Paikkatiedot ja historian tutkimus -seminaari Maanmittauslaitoksen arkistossa Jyväskylässä 8.-9.11.2006. Alustus "Paikkatiedon käsittelystä Turun yliopiston maisemantutkimuksen oppiaineessa".
Porin työväenopisto, Preiviikin koulu 16.1.2007. Luento "Kylien menneisyys ja maiseman muutos kartta-aineiston pohjalta tarkasteltuna" luentosarjassa "Preiviikinlahden kylät".
Salon seudun sukututkijat ry:n kuukausikokous Salon Laurinsalissa 17.4.2007. Esitelmä: "Salon seutua vanhoissa kartoissa ja internetin karttapalveluissa."
Maantieteen päivät 7.-8.11.2008, Yhdyskuntatieteiden laitos, Tampereen yliopisto. Työryhmäesitys aiheesta: "Georeferoidut rasterikuvat maisemahistoriallisen inventoinnin apuvälineinä".
Vuojoen kartanon joulu, Vuojoen kartano 30.11.2008. Luento aiheesta: "Vuojoen kartanoläänin maisemahistoriaa vanhoilta kartoilta tulkittuna".
Satakunnan Sukututkimusseuran kokous, Porin työväenopisto 28.10.2009. Esitelmä aiheesta: "Historialliset kartat tutkijan apuna – mahdollisuuksia internetin aikakaudella".
Lahden ammattikorkeakoulu 4.12.2009. Luento aiheesta: "Historialliset kartat ja paikkatieto maisemahistoriallisessa inventoinnissa".
Teorian käytäntö. IV kulttuurintutkimuksen päivät, Jyväskylän yliopisto 12.12.2009. Työryhmäesitys aiheesta: "Kylä ja maisema - alue ja paikka". 
Seminar on Sea Level Displacement and Bedrock Uplift, Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikkö, Pori, 10.-11.6.2010. Posteri aiheesta: "Historical maps in the study of shoreline displacement".
Landscape, Environment, Emotion. VIII NIES Seminar. Turku University, Pori, Finland 25-27 September 2013. Esitys aiheesta: "The Local Landownership structure and the cultural landscape: Case studies in Southern Finland."
Hankkeen Merikarvialaisten historiaa 1800-luvun lopulta 2000-luvulle seminaaripäivä Merikarvian kunnantalolla 8.11.2013: Luento: "Merikarvian historiallisista kartoista".
Lehtinen, Jyrki, J. Kumpulainen & M. Sihvonen: Posteresitys: "Linking the conservation of meadow and forest species in Rekijoki Natura reserve, Southwest Finland". Linking Biological and Cultural Diversity in Europe. 1st European Conference for the Implementation of the UNESCO-SCBD Joint Programme on Biological and Cultural Diversity. 8-11 April 2014, Florence, Italy.
Pitkänen, Timo, N. Käyhkö & J. Lehtinen: Työryhmäesitys aiheesta: "Semi-natural grasslands: history matters, but to what extent?" 26th session of the Permanent European Conference on the Study of the Rural Landscape. “Unraveling the Logics of Landscape” 8–12 September 2014, Gothenburg and Mariestad, Sweden. 
Eletty maisema, hallinnoitu kulttuuriympäristö? Kulttuuriympäristön ja maiseman tutkimus nyt. Kulttuuriympäristön tutkimuksen seuran seminaari Porin Reposaaressa 26.-27.8.2016. Esitys aiheesta: "Biololginen ja kulttuurinen diversiteetti kulttuuriympäristössä."

Etusivulle