Tmi Jyrki Lehtinen


Toimeksiantoja 1994-2020

Päivitetty 10.3.2020

Kaer Oy 2019: Koira-avusteisen liito-oravakartoituksen tukitöitä
Varsinais-Suomen ely-keskus 2019: Koira-avusteisen liito-oravakartoituksen vertailukartoituksia ja muuta liito-oravakartoitusta Liito-orava LIFE -hankkeelle
Loimaan kaupunki 2019: Liito-oravaselvityksen seuranta ja lisätarkistuksia
Helsingin yliopisto, Ilmastopyörre-hanke 2018: Aineiston tuottaminen työpajaan taiteilijaryhmä IC-98:n taidehankkeessa
Varsinais-Suomen ely-keskus 2018: Uhanalaisen lajin esiintymän luonnonhoidon konsultointi
Loimaan kaupunki 2018: Loimaan keskustaajaman etelä- ja länsiosat: selvitys liito-oravan esiintymisestä
Loimaan kaupunki 2018: Loimaanportti etelä: kaavan luontoselvitys.
Lönnströmin taidemuseo 2016-2018: Pöytyä, Ortenoja, Päivölä: luontokartoitus, rakennus- ja maisemahistoriallinen selvitys osana Lönnströmin museoiden vuoden 2016 nykytaidehanketta
Varsinais-Suomen ely-keskus 2015: Purilanjoen latvat, Halikko, Salo ja Vesanoja, Somerniemi, Somero: lähdetihkupintojen inventointi..
Someron kaupunki 2014-21015: Someron kaupungin Metsä-Mäyrämäen palstan Naturan ulkopuoliset osat: luontoarvojen kartoitus.
Varsinais-Suomen ely-keskus 2014: Liito-oravan, harsosammalen ja eräiden Naturan luontotyyppien kartoitus Hyyppärän harjualueen Natura 2000 -alueella.
Varsinais-Suomen ely-keskus 2013: Liito-orava- ja kiurunkannuskartoituksen täydennys Rekijokilaakson Natura 2000 -alueella
Varsinais-Suomen ely-keskus 2012: Liito-orava- ja kiurunkannuskartoitus Rekijokilaakson Natura 2000 -alueella
Varsinais-Suomen ely-keskus 2011: Luontohavaintojen paikkatietokäsittelyä TEHO-hankkeeseen
Tammelan kunta 2009: Historiallisten karttojen arkistotutkimusta ja kuvanluvun järjestämistä
Punkalaitumen kunta 2009: Selvitys Punkalaitumen Sarkkilan kylän vanhoista tonteista. Näytteitä kartoista
Kylmäkosken kunta 2008: Tipurin kaava-alueen maisemahistoriallinen selvitys. Näytteitä kartoista.
Museovirasto, Rakennushistorian osasto 2004: Historiallisten karttojen analyysi alueilta Pernajanlahden ympäristö ja Koskenkyläjokilaakso sekä Pohjois-Sänkimäki - Sänkimäki osana hanketta Valtakunnalisesti arvokkaiden maisema-alueiden seurannan indikaattorit (VAMMI). Julkaisu. Näytteitä kartoista.
Lounais-Suomen ympäristökeskus 2003: Venäläisten topografikarttojen kuvanluvun järjestäminen loppuosasta Varsinais-Suomea ja vielä oikaisemattomien karttojen (106 lehteä) oikaisu.  Karttoja Lounaispaikan karttapalvelussa.
Lounais-Suomen ympäristökeskus 2003: 1950-luvun ilmakuvien oikaisu Merikarvian rannikkoalueelta
Lounais-Suomen ympäristökeskus 2001: Varsinais-Suomea koskevan Venäläisen topografikartta-aineiston kuvanluvun järjestäminen sekä karttojen maankäyttötiedon vektorointi ja visualisointi Laitilan Untamalan - Kodjalan alueelta hankkeessa Pohjoismaiset perinnemaisemat. Näytteitä kartoista.
Lounais-Suomen ympäristökeskus 2000:  Varsinais-Suomea koskevan Venäläisen topografikartta-aineiston arkistotutkimus ja kuvanluvun järjestäminen hankkeessa Lounais-Suomen ja Viron perinnemaisemat
Lounais-Suomen ympäristökeskus ja Turun maakuntamuseo 1999: Maisemahistoriallisen inventointiaineiston digitointi Paimionjokilaakson ja Vähäjoen maisemanhoitoyleissuunnitelmaa varten
Someron kaupunki, ympäristölautakunta, 1999: Karttaposteri 1999 ja esite 2000 "Someron järvivesien tila" yhdessä Timo Klemelän ja Hans Vogtin kanssa
Kiipun kyläyhdistys, Jokioinen, 1998-1999: Historiallinen karttaselvitys Jokioisten Kiipun kylän maisemahisoriasta. Karttoja julkaistu: Klemelä, Päivi (toim.): Oottekos käyneet Kiipulla, Kiipun suuressa kylässä?, 15-27. Kiipun kyläyhdistys, kylähistoriapiiri, Saarijärvi.Näytteitä kartoista
Museovirasto, rakennushistorian osasto, 1998: Historiallinen karttaselvitys Sonkajärven Jyrkkäkosken Ruukin maisemahistoriasta. Näytteitä kartoista.
Suomen Ympäristökeskus ja Luonto- ja maisematutkimus Lehtomaa 1997: Kartankäsittelyä tutkimushankkeessa 
Häntälän - Talvisillan laidunittyalueiden maankäyttöhistorian selvitys.
Karttoja julkaistu: Kontula, Tytti, Leena Lehtomaa & Juha Pykälä (2000): Someron Rekijokilaakson maankäytön historia, kasvillisuus ja kasvisto. Suomen Ympäristö 306. Näytteitä kartoista.
Museovirasto, rakennushistorian osasto 1997: Kartankäsittelyä  hankkeessa Pukkilan Porvoonjokilaakson osayleiskaava-alueen kulttuuriympäristöselvitys. Julkaisu: Peltonen, Karim (1999). Pukkilan kulttuuriympäristöselvitys. Museovirasto, Rakennushistorian osasto. 35 s. Näytteitä kartoista.
Vihdin kunta ja A. & E. Hiidenheimon säätiö 1994-95:  Karttasarjan laatiminen maarekisteritilojen muodostumisesta Vihdissä vuosina 1920-59.  Julkaisut:  Ketola, Eino (1996). Vihdin historia 1918-1965. Maanjaon aika. Ensimmäinen osa, 1918-1939. Gummerus, Jyväskylä; Ketola, Eino (1997). Vihdin historia 1918-1965. Maanjaon aika. Toinen osa, 1939-1965. Gummerus, Jyväskylä. Näytteitä kartoista.

Etusivu

Toiminimi