Hyyppärän harjualueen inventoinnit 2014

Muokattu 19.12. 2016 Jyrki Lehtinen

Hyyppärän harjualueen Natura 2000 -alueella sen muilla kuin luonnonsuojelulailla suojeltavilla osilla (maa-aineslailla ja vesilailla/metsälailla suojellut Natura-alueen osat) kartoitettiin  vuonna 2014 liito-oravan ja harsosammalen esiintymistä, eräitä Naturan luontotyyppejä (lähteet ja lähdesuot, pikkujoet ja purot, puustoiset suot) sekä luonnonsuojelulain luontotyyppejä (mm. jalopuumetsiköt).   Inventoinnit toteutti toimeksiantona Varsinais-Suomen ELY-keskukselle Toiminimi Jyrki Lehtinen. 

Someron kaupungin ja Suomen kultttuurirahaston Naturaan ulottuvien metsäpalstojen Naturan ulkopuolisilla osilla kartoitettiin liito-oravan esiintymistä ja tehtiin havaintoja muista luonnonarvoista. Someron kaupungin metsäpalstan Naturan ulkopuolisen osan osalta toimeksiantajana oli vuosina 2014-2015 Someron kaupunki, muilta osin VARELY 2014.

Havaintoja liito-oravasta tehtiin yhteensä 48 havaintopaikalta. Näistä kahdeksalta paikalta oli aiemppi havainto ja 40 paikkaa oli ilman aiempaa havaintoa Hertta-tietokannassa. 

Harsosammalesta tehtiin havaintoja kuudelta vailla aiempaa havaintoa olleelta paikalta Natura-alueella luonnonsuojelulailla suojeltavan Naturan ulkopuolelta. Lisäksi kahden aiemmin havaitun esiintymän luonnonsuojelulailla suojellussa Naturassa havaittiin jatkuvan maa-aineslailla suojellun Naturan puolelle. Luonnonsuojelulailla suojellussa naturassa osuttiin havaitsemaan kaksi uutta esiintymispaikkaa, joista ei ollut aiempaa tietoa Hertta-tiertokannassa.

Luonnonsuojelulain määritelmän täyttäviä jalopuumetsiköitä havaittiin kuusi kappaletta, neljä maa-aineslailla suojellussa Natura-alueen osassa, yksi Natura-alueen ulkopuolella ja yksi satunnaishavaintona luonnonsuojelulailla suojellussa Naturan osassa.

Lähteistä ja lähdesoista määriteltiin luontotyyppiin kuuluviksi 25 kohdetta muussa kuin luonnonsuojelulailla suojellussa Naturassa. Näistä 13 sisältyi luontotyypin lähtötietoon. Naturan ulkopuolisia kohteita havaittiin seitsemän.

Havaintoja tehtiin myös pikkujoista ja puroista sekä puustoisista soista.

Raportit tehtiin erikseen kustakin lajista ja luontotyypistä. Someron kaupungin alueista Naturassa ja sen ulkopuolella koottiin oma raporttinsa.

Hankkeen yhteyshenkilönä Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa olivat ylitarkastaja Iiro Ikonen ja ylitarkastaja Olli Mattila. Someron kaupungin osalta hankkeen yhteyshenkilönä oli ympäristönsuojelusihteeri Timo Klemelä. Toiminimi Jyrki Lehtisen yhdyshenkilönä oli FM Jyrki Lehtinen.


Etusivu

Toiminimi