Jyrki Lehtinen:

Häme, Kanta-Häme ja Lounais-Häme. Näkökulmia maakuntien ja maakunnanosien muodostumiseen

Helsingin yliopisto, maantieteen laitos, kulttuurimaantiede, 
pro gradu -tutkielma, kevät 1994

TIIVISTELMÄ

Työssä on ns. alueiden instutionalisoitumisteorian pohjalta pyritty lähinnä kirjallisuuteen perustuvana yleiskatsauksena kuvaamaan  kolmen suomalaisen alueen: Hämeen, Kanta-Hämeen ja Lounais-Hämeen muodostumista vakiintuneiksi aluekokonaisuuksiksi. Tuloksena ovat olleet tulkinnat  maakunta- ja maakunnanosakäsitteiden  historiallisesta kerrostumisesta ja symbolisesta hahmottumisesta Suomessa Hämeen esimerkin valossa; talousmaakunnan rajautumisesta Kanta-Hämeessä; sekä  alueellisen symbolismin ja alueellisten representaatioiden ajallisesta periodisoitumisesta Lounais-Hämeessä ja Forssan seudulla.

Hämeen osalta työssä on todettu, että kehitys historiallisista maakunnista ja lääneistä (Häme ja Hämeen lääni) nykyisiksi talousmaakunniksi (Keski-Suomi, Pirkanmaa, Päijät- ja Kanta-Häme), ei ole tapahtunut suoraan, vaan välivaiheitten kautta, joita on jäljitetty.  Tuloksena tästä on ollut hahmotus kansallisten maakunta- ja maakunnanosakäsitteiden järjestelmästä dynaamisena prosessina, ilmentäjinään erilaiset maakunnallisten symbolien kaanonit ja  ensi- tai toissijainen maakuntiin samaistuminen ja tätä kautta maakuntien roolin erilainen vakiintuminen.  Tämän rinnalle on hahmottunut nykyisten talousmaakuntien yhtä lailla yksikäsitteinen mutta äskeisestä osin rajoiltaan ja alueyksiköiltään  eroava järjestelmä. Sen alueellista hahmottumista jäljitettiin Kanta-Hämeen esimerkin kautta. Lopputuloksena tarkastelusta oli päätelmä hallinnollisia ja historiallisten maakuntien rajoja noudattavan kulttuurisen institutionalisoitumisen  korvautumisesta liikenteellistä suuntautumista normina pitäneellä poliittisella institutionalisoitumisella nykyisten talousmaakuntien muodostuessa.

Lounais-Hämeen osalta tutkittiin Lounais-Hämeen ja sitä alueeltaan suppeamman Forssan seudun hahmottumista eri osaprosesseina ja historiallisina vaiheina. Näitä vaiheita olivat Lounais-Hämeen käsitteen introdusointivaihe 1901-23; sen instituutioiden ja symbolien aktiivinen luomisvaihe 1920-50 -luvuilla; Forssan seudun hahmottuminen Lounais-Hämeen rinnalle viimeistään 1960-luvulla; sekä käsitteiden vakiintunut esiintyminen rinnan viimeistään  1990-luvulla. Erityisen huomion kohteena tarkastelussa olivat Lounais-Hämeen kotiseudulliset symbolit;  erilaisten seututason aluemuodosteiden keskinäiset suhteet; faktuaalinen ja ideaalinen yhteisöllisyys;  tieteellisten luokitusten suhde alueellisiin representaatioihin; sekä alueeellisten representaatioiden ja symbolien historiallinen kerrostuminen.  Tuloksena tästä oli hahmotus agraariseen, teolliseen ja jälkiteolliseen yhteiskuntakehityksen vaiheeseen liittyvästä erilaisesta alueellisesta symbolismista sekä tähän liittyen kysymys erilaisten alueellisten väitelauseitten mahdollisesti erilaisesta painottumisesta  eri ajankohtina.


Takaisin.